عربی پایه نهم . درس پنجم. جلسه 10

111 بازدید

عربی پایه نهم . درس پنجم. جلسه 10
مدرس : محبوبه حسین پور

uoozedu
عربی پایه نهم . درس پنجم. جلسه 10
00:30:08
uoozedu
111 بازدید · 18 روز قبل
عربی پایه نهم . درس پنجم. جلسه 9
00:24:43
uoozedu
7 بازدید · 18 روز قبل
عربی پایه نهم . درس پنجم. جلسه 8
00:07:00
uoozedu
8 بازدید · 18 روز قبل
عربی پایه نهم . درس چهارم . جلسه 7
00:39:05
uoozedu
2 بازدید · 18 روز قبل
ریاضی پایه پنجم . فصل سوم. جلسه 3
00:55:35
uoozedu
13 بازدید · 18 روز قبل
ریاضی پایه پنجم . فصل چهارم. جلسه 5
00:20:08
uoozedu
191 بازدید · 2 ماه قبل
ریاضی پایه پنجم . فصل سوم . جلسه 3
00:55:35
uoozedu
12 بازدید · 2 ماه قبل
ریاضی پایه پنجم . فصل سوم . جلسه 2
00:48:36
uoozedu
9 بازدید · 2 ماه قبل
ریاضی پایه پنجم . فصل سوم . جلسه 1
00:33:17
uoozedu
14 بازدید · 2 ماه قبل
فارسی پایه هفتم. درس چهارم. جلسه 4
00:19:22
uoozedu
131 بازدید · 2 ماه قبل
فارسی پایه هشتم. درس سوم. جلسه 3
00:39:26
uoozedu
38 بازدید · 2 ماه قبل
فارسی پایه نهم . درس هفتم. جلسه 6
00:14:15
uoozedu
53 بازدید · 2 ماه قبل
فارسی پایه نهم . درس ششم. جلسه 5
00:23:14
uoozedu
7 بازدید · 2 ماه قبل
فارسی پایه نهم . درس چهارم. جلسه 4
00:16:04
uoozedu
10 بازدید · 2 ماه قبل
فارسی پایه نهم . درس سوم. جلسه 3
00:21:35
uoozedu
7 بازدید · 2 ماه قبل
فارسی پایه نهم . درس دوم . جلسه 2
00:25:25
uoozedu
19 بازدید · 2 ماه قبل
عربی پایه هفتم . درس پنجم . جلسه 8
00:19:30
uoozedu
85 بازدید · 2 ماه قبل
ریاضی دهم انسانی.فصل دوم . جلسه 10
00:41:13
uoozedu
145 بازدید · 2 ماه قبل
ریاضی دهم انسانی.فصل دوم . جلسه 9
00:35:39
uoozedu
29 بازدید · 2 ماه قبل
ریاضی دهم انسانی.فصل دوم . جلسه 8
00:43:24
uoozedu
37 بازدید · 2 ماه قبل
ریاضی دهم انسانی.فصل دوم . جلسه 7
00:18:40
uoozedu
73 بازدید · 2 ماه قبل
ریاضی اول دبستان . درس 9. جلسه 9
00:22:42
uoozedu
13 بازدید · 3 ماه قبل
ریاضی اول دبستان . درس 8 . جلسه 8
00:28:25
uoozedu
11 بازدید · 3 ماه قبل
شیمی پایه دهم. فصل اول . جلسه 9
00:45:27
uoozedu
46 بازدید · 3 ماه قبل
شیمی پایه دهم. فصل اول . جلسه 8
00:41:42
uoozedu
12 بازدید · 3 ماه قبل
منطق پایه دهم.درس پنجم.جلسه 6
00:54:30
uoozedu
31 بازدید · 3 ماه قبل
زیست شناسی کنکور 1400. جلسه 4
00:39:12
uoozedu
38 بازدید · 3 ماه قبل
علوم پایه نهم . فصل اول . جلسه 4
00:46:57
uoozedu
62 بازدید · 3 ماه قبل
ریاضی اول دبستان. درس هفتم.جلسه 7
00:30:42
uoozedu
18 بازدید · 3 ماه قبل
علوم پایه نهم. فصل اول. جلسه 3
00:42:59
uoozedu
17 بازدید · 3 ماه قبل
ریاضی پایه هفتم. فصل دوم . جلسه 4
00:37:14
uoozedu
64 بازدید · 3 ماه قبل
شیمی پایه دهم .فصل اول. جلسه 7
00:42:16
uoozedu
61 بازدید · 3 ماه قبل
فیزیک پایه دهم . فصل دوم . جلسه 6
01:11:35
uoozedu
61 بازدید · 3 ماه قبل
فیزیک پایه دهم . فصل دوم . جلسه 5
00:58:05
uoozedu
63 بازدید · 3 ماه قبل
شیمی پایه دهم . فصل اول . جلسه سوم
00:51:24
uoozedu
59 بازدید · 3 ماه قبل
علوم اول دبستان . درس هفتم. جلسه 7
00:14:36
uoozedu
20 بازدید · 4 ماه قبل
علوم اول دبستان . درس ششم. جلسه 6
00:16:55
uoozedu
16 بازدید · 4 ماه قبل
فارسی پایه سوم . درس ششم. جلسه 6
00:12:30
uoozedu
31 بازدید · 4 ماه قبل
فارسی پایه سوم . درس پنجم. جلسه 5
00:14:25
uoozedu
23 بازدید · 4 ماه قبل
فارسی پایه سوم. درس سوم . جلسه 3
00:31:37
uoozedu
40 بازدید · 4 ماه قبل
قرآن پایه سوم . درس دوم. جلسه 2
00:19:19
uoozedu
36 بازدید · 4 ماه قبل
قرآن پایه سوم . درس اول . جلسه 1
00:25:30
uoozedu
29 بازدید · 4 ماه قبل
علوم پایه سوم . درس دوم. جلسه 2
00:28:36
uoozedu
10 بازدید · 4 ماه قبل
علوم پایه سوم . درس اول . جلسه 1
00:29:23
uoozedu
20 بازدید · 4 ماه قبل
علوم پایه دوم . درس دوم. جلسه 2
00:28:36
uoozedu
9 بازدید · 4 ماه قبل
فارسی پایه دوم . درس دوم . جلسه 3
00:11:13
uoozedu
22 بازدید · 4 ماه قبل
منطق پایه دهم.درس چهارم.جلسه 5
00:35:45
uoozedu
60 بازدید · 4 ماه قبل
ریاضی اول دبستان. درس دوم.جلسه 2
00:34:05
uoozedu
59 بازدید · 4 ماه قبل
ریاضی اول دبستان. درس اول.جلسه 1
00:30:06
uoozedu
77 بازدید · 4 ماه قبل
ادبیات پایه دهم.درس دوم.جلسه دوم
00:22:16
uoozedu
96 بازدید · 4 ماه قبل
ریاضی پایه چهارم. فصل اول.جلسه 4
01:14:04
uoozedu
34 بازدید · 4 ماه قبل
فارسی هفتم.درس سوم.جلسه سوم
00:31:47
uoozedu
53 بازدید · 4 ماه قبل
عربی هشتم.درس اول. جلسه 2
00:39:31
uoozedu
114 بازدید · 4 ماه قبل
عربی هفتم.درس اول. جلسه 2
00:44:37
uoozedu
38 بازدید · 4 ماه قبل
عربی نهم.درس اول. جلسه 1
00:54:23
uoozedu
54 بازدید · 4 ماه قبل
عربی پایه ی هشتم.درس اول. جلسه 1
00:10:13
uoozedu
47 بازدید · 4 ماه قبل
عربی پایه ی هفتم.درس اول. جلسه 1
00:29:32
uoozedu
38 بازدید · 4 ماه قبل
منطق پایه دهم.درس3.بخش دوم.جلسه 4
00:44:10
uoozedu
58 بازدید · 4 ماه قبل
علوم پایه ی چهارم.درس ششم. جلسه 6
00:15:23
uoozedu
28 بازدید · 4 ماه قبل
علوم پایه ی چهارم.درس سوم.جلسه 3
00:22:13
uoozedu
17 بازدید · 4 ماه قبل
ریاضی نهم. درس اول.جلسه سوم
01:05:08
uoozedu
185 بازدید · 4 ماه قبل
شیمی دهم.جلسه1.بخش دوم
00:44:19
uoozedu
153 بازدید · 4 ماه قبل
منطق پایه دهم.درس3.بخش اول.جلسه 3
00:49:34
uoozedu
116 بازدید · 4 ماه قبل
فارسی پایه هشتم.درس دوم.جلسه دوم
00:45:30
uoozedu
77 بازدید · 4 ماه قبل
فیزیک دهم.فصل اول.جلسه سوم
00:30:09
uoozedu
166 بازدید · 4 ماه قبل
هندسه پایه یازدهم.فصل اول.جلسه1
01:00:39
uoozedu
95 بازدید · 4 ماه قبل
علوم اول دبستان.درس چهارم.جلسه3
00:14:36
uoozedu
101 بازدید · 4 ماه قبل
علوم اول دبستان.درس سوم.جلسه2
00:25:46
uoozedu
77 بازدید · 4 ماه قبل
شیمی یازدهم.فصل1.جلسه7
00:27:46
uoozedu
80 بازدید · 4 ماه قبل
شیمی یازدهم.فصل1. جلسه6
00:33:37
uoozedu
51 بازدید · 4 ماه قبل
شیمی یازدهم.فصل1.جلسه5
00:34:39
uoozedu
39 بازدید · 4 ماه قبل
فارسی هفتم.درس2.جلسه2
00:20:24
uoozedu
96 بازدید · 4 ماه قبل
شیمی یازدهم.فصل1.جلسه4
00:50:56
uoozedu
258 بازدید · 4 ماه قبل
علوم پایه هفتم.درس سوم.جلسه4
00:55:43
uoozedu
154 بازدید · 4 ماه قبل
فیزیک پایه دهم.فصل اول.جلسه2
00:48:16
uoozedu
516 بازدید · 4 ماه قبل
علوم دوم دبستان.درس اول.جلسه1
00:21:18
uoozedu
40 بازدید · 4 ماه قبل
قرآن دوم دبستان.درس اول.جلسه1
00:29:34
uoozedu
40 بازدید · 4 ماه قبل
عربی پایه یازدهم.درس دوم.جلسه 3
01:14:47
uoozedu
247 بازدید · 4 ماه قبل
روانشناسی کنکور1400.فصل2.رشد.جلسه2
01:09:15
uoozedu
92 بازدید · 4 ماه قبل
نگارش پایه دوم.درس2.جلسه2
00:18:18
uoozedu
76 بازدید · 4 ماه قبل
هندسه کنکور1400.مبحث ماتریس.جلسه3
00:47:58
uoozedu
70 بازدید · 4 ماه قبل
ادبیات فارسی دوازدهم.درس2.جلسه4
00:51:47
uoozedu
77 بازدید · 4 ماه قبل
شیمی یازدهم.فصل1.جلسه3
01:16:27
uoozedu
118 بازدید · 4 ماه قبل
علوم پایه هفتم.ادامه درس 2.جلسه3
00:33:31
uoozedu
35 بازدید · 4 ماه قبل
علوم پایه هفتم.درس دوم.جلسه2
00:36:54
uoozedu
88 بازدید · 4 ماه قبل
ریاضی ششم.فصل اول.الگویابی جلسه3
00:37:08
uoozedu
90 بازدید · 4 ماه قبل
شیمی یازدهم.فصل1.جلسه2
00:30:53
uoozedu
157 بازدید · 4 ماه قبل
علوم پایه چهارم.درس2.جلسه2
00:31:54
uoozedu
168 بازدید · 4 ماه قبل
علوم پایه چهارم.درس1.جلسه1
00:13:43
uoozedu
389 بازدید · 4 ماه قبل
منطق پایه دهم.درس2.جلسه2
01:08:21
uoozedu
156 بازدید · 4 ماه قبل
فلسفه پایه یازدهم.درس2.جلسه2
00:50:41
uoozedu
173 بازدید · 4 ماه قبل
شیمی دهم.جلسه2.طبقه بندی عنصر ها
00:44:00
uoozedu
569 بازدید · 4 ماه قبل
ریاضی نهم.درس اول.جلسه2
00:39:44
uoozedu
213 بازدید · 4 ماه قبل
پیام های آسمان.پایه هشتم.درس2.جلسه2
00:24:02
uoozedu
1,887 بازدید · 4 ماه قبل
ریاضی پایه پنجم.فصل اول بخش1.جلسه1
00:23:51
uoozedu
299 بازدید · 4 ماه قبل
فیزیک پایه دهم.فصل اول.جلسه1
01:18:00
uoozedu
850 بازدید · 4 ماه قبل
علوم پایه هفتم.درس اول.جلسه1
00:29:51
uoozedu
683 بازدید · 5 ماه قبل
علوم پایه هشتم.درس اول.جلسه1
01:13:13
uoozedu
258 بازدید · 5 ماه قبل
ریاضی دوم دبستان.درس اول.جلسه1
00:41:13
uoozedu
289 بازدید · 5 ماه قبل
علوم نهم.ویژه ی تیزهوشان.جلسه 1
00:43:27
uoozedu
278 بازدید · 5 ماه قبل
فارسی دوم دبستان.درس اول.جلسه 1
00:20:30
uoozedu
270 بازدید · 5 ماه قبل
نگارش دوم دبستان . درس اول. جلسه1
00:23:05
uoozedu
165 بازدید · 5 ماه قبل
عربی یازدهم.درس اول.بخش دوم. جلسه2
00:45:15
uoozedu
115 بازدید · 5 ماه قبل
عربی یازدهم.درس اول.بخش اول. جلسه1
00:42:30
uoozedu
261 بازدید · 5 ماه قبل
علوم سوم دبستان.معرفی کتاب.جلسه1
00:08:03
uoozedu
116 بازدید · 5 ماه قبل
فارسی سوم دبستان.درس دوم.جلسه2
00:20:39
uoozedu
55 بازدید · 5 ماه قبل
علوم ششم.درس اول زنگ علوم. جلسه 1
00:12:57
uoozedu
236 بازدید · 5 ماه قبل
ریاضی پایه نهم.فصل اول.جلسه 1
00:37:09
uoozedu
423 بازدید · 5 ماه قبل
ادبیات فارسی دوازدهم.ستایش.جلسه 1
00:28:15
uoozedu
174 بازدید · 5 ماه قبل
شیمی کنکور 1400.جلسه1
01:08:11
uoozedu
501 بازدید · 5 ماه قبل